Regulamin oraz polityka prywatności

 

Regulamin sklepu internetowego konopny-sommelier.pl

Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy konopny-sommelier.pl (dalej: Sklep) prowadzi sprzedaż olejków konopnych, zwanych dalej Produktem, za pośrednictwem strony internetowej www.konopny-sommelier.pl.

1.2 Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Polski.

1.3 Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień.

1.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie składania zamówienia.

1.5 Sklep prowadzi sprzedaż olejków konopnych tylko osobom pełnoletnim.

Zamówienia i płatności

2.1 Zamówienia w Sklepie można składać przez stronę internetową www.konopny-sommelier.pl.

2.2 Cena podana przy każdym Produkcie jest wyrażona w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

2.3 Sklep akceptuje następujące formy płatności: karty płatnicze, przelewy internetowe, płatność przy odbiorze.

2.4 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu braku towaru, błędów w cenach lub innych przyczyn.

Dostawa i odbiór

3.1 Koszt dostawy jest określony przy składaniu zamówienia i zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3.2 Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy czas realizacji zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem.

3.3 Dostawy realizowane są przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3.4 Klient ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku jej uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sytuacji.

Reklamacje

4.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem Produktu.

4.2 Reklamacje należy składać na adres e-mail: lukasz.abcwina@gmail.com lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.konopny-sommelier.pl.

4.3 Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

4.4 W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep może zaoferować Klientowi wymianę Produktu lub zwrot kosztów zakupu.

4.5 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Produktu przez Klienta.

Ochrona danych osobowych

5.1 Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie www.konopny-sommelier.pl.

5.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

5.3 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

6.2 Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

6.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa.

6.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie składania zamówienia.

 

Polityka Prywatności RODO sklepu internetowego konopny-sommelier.pl


1. Wstęp
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego konopny-sommelier.pl, prowadzonego przez ABC wina Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dymińskiej 2/102, zgodnie z przepisami RODO.
2. Administrator danych
2.1 Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego konopny-sommelier.pl jest ABC wina Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dymińskiej 2/102, NIP 525 227 27 52. 2.2 Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: lukasz.abcwina@gmail.com.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
3.1 Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.
3.2 Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa zawarta z Klientem oraz zgoda wyrażona przez Klienta na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
4.1 Sklep internetowy konopny-sommelier.pl przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz dane dotyczące transakcji zakupowych.
5. Odbiorcy danych osobowych
5.1 Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Sklepu, w tym dostawcom usług płatniczych oraz dostawcom usług marketingowych.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
6.1 Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
6.2 Po tym okresie dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.
7. Prawa Klientów
7.1 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.2 Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zasady ochrony danych osobowych
8.1 Sklep internetowy konopny-sommelier.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich nieuprawnionym dostępem oraz zniszczeniem lub zmianą przez osoby nieuprawnione.
8.2 Sklep internetowy konopny-sommelier.pl gwarantuje poufność przetwarzanych danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
8.3 Sklep internetowy konopny-sommelier.pl regularnie szkoli pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz monitoruje przestrzeganie zasad Polityki Prywatności.
9. Zmiany w Polityce Prywatności
9.1 Sklep internetowy konopny-sommelier.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności.
9.2 Zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na stronie internetowej sklepu internetowego konopny-sommelier.pl.
10. Postanowienia końcowe
10.1 Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego konopny-sommelier.pl.
10.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.